Awards

 1. 20 Likes

  Huy hiệu dành cho ai có số lượt được Like là 20 lần

  Trophy points: 1

 2. Huy hiệu 30 bài viết

  Huy hiệu khi đạt được 30 bài viết

  Trophy points: 2

 3. 100 bài viết. Thành viên tiềm năng

  Huy hiệu dành cho những ai đạt tới con số 100 bài viết

  Trophy points: 3

 4. 3 tháng

  Huy hiệu cho thành viên tham gia diễn đàn được 3 tháng

  Trophy points: 3

 5. 50 Likes

  Huy hiệu dành cho ai được Like 50 lần

  Trophy points: 4

 6. 200 bài viết. Thành viên tiêu biểu

  Huy hiệu cho thành viên đạt 200 bài viết

  Trophy points: 4

 7. 100 Likes. Nhân vật được yêu thích

  Huy hiệu dành cho thành viên được 100 lượt Likes

  Trophy points: 5

 8. 6 tháng

  Huy hiệu cho thành viên tham gia diễn đàn được 6 tháng

  Trophy points: 6

 9. 200 Likes

  Huy hiệu dành cho thành viên được 200 lượt Likes

  Trophy points: 7

 10. 600 bài viết

  Huy hiệu cho thành viên đạt 600 bài viết

  Trophy points: 10

 11. 500 Likes. Siêu sao - Super Star

  Huy hiệu dành cho những ai có số lượt được Like là 500 lần. Được yêu thích như Siêu sao

  Trophy points: 14

 12. 1000 bài viết. Thành viên gắn bó

  Huy hiệu cho những ai đạt được con số 1000 bài viết. Đây là thành viên rất gắn bó với diễn đàn.

  Trophy points: 20