Các danh hiệu

 1. 1

  20 Likes

  Huy hiệu dành cho ai có số lượt được Like là 20 lần

 2. 1

  7 ngày

  Thành viên được thưởng 1 điểm thành tích khi tham gia diễn đàn được 7 ngày

 3. 1

  14 ngày

  Thành viên được thưởng 1 điểm thành tích khi tham gia diễn đàn được 14 ngày

 4. 1

  21 ngày

  Thành viên được thưởng 1 điểm thành tích khi tham gia diễn đàn được 21 ngày

 5. 1

  Bạn đã được 1 Like đầu tiên

  Thành viên được thưởng 1 điểm thành tích khi được cái Like đầu tiên

 6. 1

  Bài viết đầu tiên

  Thành viên được thưởng 1 điểm thành tích khi post bài viết đầu tiên

 7. 2

  Huy hiệu 30 bài viết

  Huy hiệu khi đạt được 30 bài viết

 8. 2

  50 bài viết

  Thành viên được thưởng 2 điểm thành tích khi đạt được 50 bài viết

 9. 2

  5 like

  Thành viên được thưởng 2 điểm thành tích khi có số lượt được Likes là 5 lần

 10. 2

  1 tháng.

  Thành viên được thưởng 2 điểm thành tích khi tham gia diễn đàn được 1 tháng

 11. 2

  2 tháng

  Thành viên được thưởng 2 điểm thành tích khi tham gia diễn đàn được 2 tháng

 12. 3

  100 bài viết. Thành viên tiềm năng

  Huy hiệu dành cho những ai đạt tới con số 100 bài viết

 13. 3

  3 tháng

  Huy hiệu cho thành viên tham gia diễn đàn được 3 tháng

 14. 4

  50 Likes

  Huy hiệu dành cho ai được Like 50 lần

 15. 4

  200 bài viết. Thành viên tiêu biểu

  Huy hiệu cho thành viên đạt 200 bài viết

 16. 5

  100 Likes. Nhân vật được yêu thích

  Huy hiệu dành cho thành viên được 100 lượt Likes

 17. 6

  6 tháng

  Huy hiệu cho thành viên tham gia diễn đàn được 6 tháng

 18. 7

  200 Likes

  Huy hiệu dành cho thành viên được 200 lượt Likes

 19. 8

  400 bài viết

  Thành viên được thưởng 8 điểm thành tích khi đạt được 400 bài viết

 20. 10

  600 bài viết

  Huy hiệu cho thành viên đạt 600 bài viết

 21. 14

  500 Likes. Siêu sao - Super Star

  Huy hiệu dành cho những ai có số lượt được Like là 500 lần. Được yêu thích như Siêu sao

 22. 20

  1000 bài viết. Thành viên gắn bó

  Huy hiệu cho những ai đạt được con số 1000 bài viết. Đây là thành viên rất gắn bó với diễn đàn.